ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
  • th

ประกันสุขภาพ วัยทำงาน


ประกันสุขภาพ วัยทำงาน

เช็คเบี้ยประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ วัยทำงาน

คุ้มครองชีวิตสูง เพื่อคนข้างหลัง

แบบเบี้ยประหยัด อายุ 20 ถึง 59 ปี

 

ประกันสุขภาพ วัยทำงาน

ประกันสุขภาพคุ้มครองสูง แต่เบี้ยประหยัด สำหรับผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปี ถึง 59 ปี ให้ครอบคลุมทั้งชีวิต สุขภาพ อุบัติเหตุ และเงินชดเชยรายได้

  • คุ้มครองชีวิตสูง เพื่อปกป้องภาระครอบครัว แต่เบี้ยต่ำพิเศษ
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
  • อุ่นใจ หยุดงานไม่ขาดรายได้ รับเงินชดเชยรายวันจากการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก จากอุบัติเหตุ และต่อเนื่องจากการรักษาผู้ป่วยใน
  • รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาล
  • ไม่ต้อง สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไปเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย
ผลประโยชน์
แผนประกัน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. การเสียชีวิต เสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ, อุบัติเหตุ 300,000 300,000 600,000 600,000 1,000,000
2.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,000 2,200 3,200 4,200 6,200
2.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (2.1 + 2.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 2,000 4,400 6,400 8,400 12,400
2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 600 800 900 1,000 1,200
2.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง(1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 900 1,200 1,300 1,400 1,600
2.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 40,000 65,000 85,000 100,000 120,000
2.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 6,750 9,750 13,500 15,000 18,000
2.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 13,500 19,500 27,000 30,000 36,000
2.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง รวมค่ายากลับบ้าน ค่ารถพยาบาล และอื่นๆ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 15,000 20,000 30,000 35,000 45,000
2.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง (เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) 4,000 6,000 8,000 10,000 14,000
2.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 3,500 6,000 9,000 10,000 12,000
2.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ต่อการเข้ารักษาต่อครั้ง/โรค 280,000 480,000 650,000 800,000 1,100,000
3. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
3.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
3.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
3.3 กรณีผ่าตัดและหัตการสูงสุด 5วัน/การรักษาพยาบาล ไม่เกิน15วัน/ปี จำนวนวันสูงสุด (3.1 + 3.2 + 3.3) ไม่เกิน 365 วัน 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
ตัวอย่าง เบี้ยประกัน (โปรดเช็คเบี้ยกับตัวแทนอีกครั้ง)*
เพศชาย - หญิง ช่วงอายุ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
20-25 7,xxx 9,xxx 13,xxx 15,xxx 19,xxx
26-30 7,xxx 9,xxx 13,xxx 14,xxx 19,xxx
31-35 7,xxx 9,xxx 13,xxx 15,xxx 20,xxx
36-40 8,xxx 11,xxx 16,xxx 18,xxx 24,xxx
41-45 10,xxx 13,xxx 19,xxx 21,xxx 29,xxx
46-50 12,xxx 15,xxx 23,xxx 25,xxx 36,xxx
51-55 16,xxx 20,xxx 31,xxx 34,xxx 49,xxx
56-59 2x,xxx 2x,xxx 4x,xxx 4x,xxx 6x,xxx

* เบี้ยประกันโดยประมาณ โปรดตรวจสอบเบี้ยประกันและส่วนลดตามอายุกับตัวแทนอีกครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนตัดความคุ้มครองเพื่อลดเบี้ยประกันได้ตามต้องการ

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line