ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
  • th

ประกันสุขภาพ สุขภาพดี 4200 6200


ประกันสุขภาพ สุขภาพดี 4200 6200

เช็คเบี้ยประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ สุขภาพดี6200 4200

คุ้มค่ากับแผนความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมรักษาพยาบาลพิเศษ

  • แตกต่างด้วยการจ่ายผลประโยชน์เพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินสำหรับหมวดค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ และในหมวดค่าผ่าตัดและหัตการ
  • ค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาลสูงสุด 6,200 บาทต่อวัน
  • ผลประโยชน์การเข้าพักรักษาตัวสูงสุดต่อครั้ง 1,100,000 บาท
  • ขาดงานแต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
  • ลดหย่อนภาษีในส่วนเบี้ยประกันคุ้มครองชีวิต (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สรรพากรกำหนด)

ตารางผลประโยชน์ แบบประกันสุขภาพ 6200

รายละเอียดและผล ประโยชน์ความคุ้มครอง แผน 6200 แผน 4200
อายุรับประกัน 6-65 ปี
กรณีสูญเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 บาท
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อ วัน (สูงสุด 75 วัน) 6,200 4,200
1.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (2.1 + 2.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 12,400 8,400
1.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,200 1,000
1.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 1,600 1,400
1.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อ การรักษาตัวแต่ละครั้ง (ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ) รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด 120,000 100,000
1.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 18,000 15,000
1.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้ง ใดครั้งหนึ่ง 36,000 30,000
1.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง (รวมค่ายากลับบ้าน ค่ารถพยาบาล และอื่นๆ)(รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 45,000 35,000
1.9 ค่าตรวจวินิจฉัย ทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะ ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง (เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อน หรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) 14,000 10,000
1.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละ ครั้ง 12,000 10,000
1.11 ค่ารักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลใน ฐานะผู้ป่วยใน
2. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
2.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 1000 1,000
2.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 2,000 2,000
2.3 กรณีผ่าตัดและหัต การสูงสุด 5วัน/การรักษาพยาบาล ไม่เกิน15วัน/ปี จำนวนวันสูงสุด (2.1 + 2.2 + 2.3) ไม่เกิน 365 วัน 2,500 2,500
ผลประโยชน์สูงสุด ต่อการเข้า รักษาต่อครั้ง/โรค
1,100,000
800,000

ตารางเบี้ยประกัน

ช่วงอายุ
ตารางเบี้ยประกัน ต่อปี
 
แผน 6200 แผน 4200
ชาย หญิง ชาย หญิง
เด็ก 0 - 5ปี (ไม่มีชดเชยรายวัน)* คลิ้ก คลิ้ก คลิ้ก คลิ้ก
 6 - 15 ปี 19,xxx 19,xxx 15,xxx 15,xxx
16- 20 ปี 16,xxx 17,xxx 13,xxx 14,xxx
21 - 25 ปี 15,xxx 18,xxx 12,xxx 15,xxx
26 - 30 ปี 15,xxx 19,xxx 12,xxx 15,xxx
31 - 35 ปี 15,xxx 19,xxx 12,xxx 15,xxx
36 - 40 ปี 18,xxx 22,xxx 15,xxx 18,xxx
42 - 45 ปี 20,xxx 24,xxx 16,xxx 20,xxx
46 - 50 ปี 22,xxx 27,xxx 18,xxx 22,xxx
51 - 55 ปี 27,xxx 33,xxx 22,xxx 26,xxx
56 - 60 ปี 36,xxx 43,xxx 29,xxx 35,xxx
61 - 65 ปี สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line