ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
  • th

ประกันสุขภาพ แบบออม 12 ปี


ประกันสุขภาพ แบบออม 12 ปี

เช็คเบี้ยประกันสุขภาพ

แผนประกันสุขภาพตรงใจ

แผนประกันสุขภาพตรงใจ ประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าที่คุณคิด บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

  • ตรงใจกับ ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย
  • ตรงใจกับ ค่าชดเชยรายได้
  • ตรงใจกับ การแบ่งเบาภาระจากอุบัติเหตุ
  • ตรงใจกับ ความคุ้มครองต่อเนื่อง
  • ผลประโยชน์ตรงใจ ลดหย่อนภาษี เพิ่มเงินออม
  • ไม่ต้อง สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไปเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย
  • สัญญาหลัก 12PL ชำระเบี้ยประกันสัญญาหลัก 12 ปิ จากนั้นชำระเบี้ยเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ

ตารางผลประโยชน์ แบบประกันสุขภาพตรงใจ

ความคุ้มครอง SMART SILVER GOLD PLATINUM
1. ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ 100,000 100,000 100,000 100,000
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป 200,000 300,000 400,000 600,000
1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย 300,000 500,000 700,000 1,100,000
2. ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
2.1 กรณีเลือกรับเงินสด รวมตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
2.2 กรณีเลือกรับครั้งเดียว ณ ครบกำหนดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
3. ผลประโยขน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก WP (*) 
3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
3.2 กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลัก ให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,000 3,200 4,200 6,200
4.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (4.1 + 4.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 2,000 6,400 8,400 12,400
4.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 600 900 1,000 1,200
4.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 900 1,300 1,400 1,600
4.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัดรับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด 40,000 85,000 100,000 120,000
4.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 6,750 13,500 15,000 18,000
4.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 13,500 27,000 30,000 36,000
4.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล) 15,000 30,000 35,000 45,000
4.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะ 4,000 8,000 10,000 14,000
ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง
(เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล)
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 3,500 9,000 10,000 12,000
ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
4.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาล โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
ผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ต่อการเข้ารักษาต่อครั้ง/โรค 280,000 650,000 800,000 1,100,000
5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
5.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 500 1,000 1,000 1,000
5.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 1,000 2,000 2,000 2,000
5.3 กรณีผ่าตัดและหัตการสูงสุด 5วัน/การรักษาพยาบาล ไม่เกิน15วัน/ปี 1,250 2,500 2,500 2,500
6. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ
6.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย) 2,000-100,000 4,000-200,000 6,000-300,000 10,000-500,000
6.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก 10,000 20,000 30,000 50,000
6.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 7,500 15,000 22,500 37,500
6.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง) 25,000-100,000 50,000-200,000 75,000-300,000 125,000-500,000
ตารางเบี้ยประกันต่อปี
อายุ SMART SILVER GOLD PLATINUM
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
6 - 15 ปี 11,xxx 10,xxx 17,xxx 17,xxx 20,xxx 19,xxx - -
16 - 20 ปี 10,xxx 10,xxx 16,xxx 16,xxx 18,xxx 18,xxx 22,xxx 22,xxx
21 - 25 ปี 10,xxx 11,xxx 15,xxx 17,xxx 17,xxx 19,xxx 21,xxx 24,xxx
26 - 30 ปี 10,xxx 11,xxx 16,xxx 17,xxx 17,xxx 20,xxx 21,xxx 24,xxx
31 - 35 ปี 11,xxx 11,xxx 16,xxx 18,xxx 18,xxx 20,xxx 21,xxx 24,xxx
36 - 40 ปี 12,xxx 12,xxx 18,xxx 20,xxx 20,xxx 23,xxx 24,xxx 28,xxx
41 - 45 ปี 13,xxx 14,xxx 19,xxx 22,xxx 22,xxx 25,xxx 26,xxx 30,xxx
46 - 50 ปี 14,xxx 15,xxx 21,xxx 24,xxx 24,xxx 27,xxx 28,xxx 33,xxx
51 - 55 ปี 16,xxx 17,xxx 24,xxx 28,xxx 27,xxx 31,xxx 33,xxx 38,xxx
56 - 60 ปี 19,xxx 21,xxx 30,xxx 35,xxx 34,xxx 40,xxx 41,xxx 48,xxx

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line