ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
 • th

ประกันออมทรัพย์ 25PG


ประกันออมทรัพย์ 25PG

รับตารางผลประโยชน์

25PG ทวีทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์

ไอเดียฉลาดของการออมเงิน

 

25PG กรุงไทย-แอกซ่า ทวีทรัพย์

ความไม่แน่นอนในชีวิตทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ คุณจะปกป้องครอบครัวคุณอย่างไร หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับตัวคุณ จะดีกว่าไหมถ้ามีแผนความคุ้มครองที่จะดูแลครอบครัวของคุณให้ผ่านวิกฤษต่างๆ นี้ไปได้

 • ให้ความคุ้มครองปกป้องครอบครัวที่คุณรัก ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุก 5 ปี หรือมูลค่าเวณคืนเงินสด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • เงินจ่ายคืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเริ่มต้น ณ สิ้นปีที่ 1 ด้วยอัตรา 0.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น และเพิ่มขึ้นตามช่วงที่กำหนด รวมทั้งสิ้น 33% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • ผลประโยชน์รวมขั้นต่ำ 213% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น โดยจะได้รับเงินก้อน ณ สิ้นปีที่ 25 ด้วยจำนวน 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • พิเศษ เงินปันผล ท่านมีสิทธ์ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม ณ วันครบกำหนดสัญญา สูงสุด 27% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • สิทธิกู้ยืมเงินจากมูลค่าในกรมธรรม์ เพื่อใช้ในเวลาฉุกเฉิน
 • สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของสรรพากร

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์

กรณี เพศ หญิง อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยประกันปีละ 100,000 บาท

  ปีที่ เบี้ยประกันภัยต่อปี เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย
และเงินครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นปี)
เงินปันผล
ณ วันครบกำหนดสัญญา
มูลค่าเวนคืน
เงินสด ณ สิ้นปี**
ความคุ้มครอง
การเสียชีวิต
กรณีรับเงินสด เงินปันผลระดับกลาง* เงินปันผล
ระดับสูง*
35 1 100,000       0 1,406,075
36 2 100,000 7,030     36,558 1,406,075
37 3 100,000 7,030     113,892 1,406,075
38 4 100,000 7,030     196,851 1,406,075
39 5 100,000 7,030     284,027 1,406,075
40 6 100,000 14,061     375,422 1,546,683
41 7 100,000 14,061     478,066 1,546,683
42 8 100,000 14,061     563,836 1,546,683
43 9 100,000 14,061     653,825 1,546,683
44 10 100,000 14,061     748,032 1,546,683
45 11 100,000 21,091     836,615 1,687,290
46 12 100,000 21,091     930,822 1,687,290
47 13 100,000 21,091     1,027,841 1,687,290
48 14 100,000 21,091     1,129,078 1,687,290
49 15 100,000 21,091     1,235,940 1,687,290
50 16 100,000 28,122     1,338,583 1,827,898
51 17 100,000 28,122     1,445,445 1,827,898
52 18 100,000 28,122     1,556,525 1,827,898
53 19 100,000 28,122     1,674,635 1,827,898
54 20 100,000 28,122     1,796,964 1,827,898
55 21 100,000 28,122     1,924,917 1,968,505
56 22 100,000 28,122     2,058,494 2,058,494
57 23 100,000 28,122     2,199,101 2,199,101
58 24 100,000 28,122     2,346,739 2,346,739
59 25 100,000 2,530,935 316,367 379,640 2,530,935 2,530,935
รวมทั้งสิ้น 2,500,000 2,994,940 316,367 379,640  

* โปรดทราบ: จำนวนเงินปันผลที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขประมาณการเงินปันผลในอนาคตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะได้รับเงินปันผลตามประมาณการนี้ในอนาคต ประมาณการเงินปันผลนี้คำนวณจากสมมุติฐาน ซึ่งอาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือไม่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ หรือเป็นกรณีที่ไม่อาจคาดหมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เงินปันผลที่จ่ายจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการข้างต้นนี้ ท่านควรพิจารณาตัวเลขประมาณการเงินปันผลและสมมุติฐานโดยละเอียด โดยวิเคราะห์ถึงผลประกอบการในอนาคตและความคาดหวังในผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวท่านเอง

ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน กรณีรับคืนทุกปี

 • รวมรับผลประโยชน์ระดับกลาง (รวมเงินปันผล**ระดับกลาง) 3,311,307 บาท
   
 • รวมรับผลประโยชน์ระดับสูง (รวมเงินปันผล**ระดับสูง) 3,374,580 บาท
   

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุขณะทำสัญญาประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
 • ท่านสามารถนำเบี้ยประกันภัยหลักสำหรับแบบประกัน 25PG มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เงินปันผลตามกรมธรรม์เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รองรับและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการประกอบการของบริษัทฯ

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line