ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
 • th

แพ็คเกจประกันบำนาญ


แพ็คเกจประกันบำนาญ

iRetire ไอรีไทร์ กรุงไทย-แอกซ่า

ทางเลือกในการเริ่มต้นแผนอนาคตหลังการเกษียณของคุณ

ความโดดเด่นของ iRetire

 • iRetire 1 : ชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว
 • iRetire 5 : ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี
 • รับเงินบำนาญสูงสุด 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน (iRetire5) โดยเลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือน หรือรายปี
 • รับความคุ้มครองชีวิต 200% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือมูลค่าเวณคืนกรมธรรม์ หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า (เฉพาะช่วงก่อนรับบำนาญ)
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท (สำหรับแผนประกันบำนาญ)

รับตารางผลประโยชน์

 

เบี้ยประกันภัยหลักของกรมธรรม์ iRetire (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้พึงประเมิน ทั้งนี้เงื่อนไขการลดหย่อนภาษี จะต้องเป็นไปตามประกาศของกรมสรรพพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 194 ดังนี้

 • เป็นกรมธรรม์บำนาญที่กำหนดระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป
 • มีการจ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดสม่ำเสมอ
 • มีการกำหนดช่วงอายุการจ่ายผลประโยชน์บำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุ 55 ปี - 85 ปี และมีการชำระเบี้ยครบถ้วน

หมายเหตุกรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา หรือวันต่อสัญญาครั้งสุดท้าย หรือกลับคืนสู่สถานะเดิม
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line